Lesidrenski Photography на 4 години

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА и ОБЩИ УСЛОВИЯ

на играта „Lesidrenski Photography на 4 години”

1. Име и фамилия:
2. Вие сте: ЖенаМъж
3. На колко години сте?
4. В кой град живеете?
5. Искате да участвате в наши фотосесии, като получите:
6. Искате ли да се снимате и в рекламни ТикТок видеа: ДаНе
7. Вашият телефонен номер:
8. Вашият Email:
9. Ако Ви е по удобно, изпратете линк Вашия профил във Фейсбук или Инстаграм, за да видим Ваши снимки:
10. Ако не сте пососчили профил в социална мрежа, моля да изпратите три снимки, като ги прикачите по-долу или ги изпратите на имейл: info@lesidrenskiphotography.com:
10.1.

С поставяне на отметката давам съгласие Lesidrenski Photography да обработва личните ми данни само по организацията на фотосесията. Получените лични данни няма да бъдат предавани под никаква форма на трети лица и ще бъдат изтрити по съответния ред в срок до 6 месеца след осъществяване на фотосесията. Спечелете някоя от наградите в играта:

1. 1 х Ваучер за фотосесия от Lesidrenski Photography;
2. 3 х ваучера на стойност 20,00 лева за фотографски услуги от Lesidrenski Photography, които важат единствено за приспадане на ваучера от стойността на направена фотосесия или заснемане на детски рожден ден;
3. 1 х Страхотен ръчноизработен Пуф;
4. 1 х персонална звездна карта с рамка формат А4;
5. 2 х 100 бр. снимки на хартия, формат 10 х 15;
6. 2 х Коледни календара за отброяването на дните до Коледа, ръчно изработени;
7. 2 х Картини формат А4, нарисувана от KIND of CARDS;
8. 1 x Магическа чаша, в която, при наливането на топла течност, ще се появи звездна карта и ваша снимка;
9. 1 х Занимателни карти за игра от Tabula Rasa;
10. 2 x фотоалбума за 200 снимки, формат 10х15;
11. 1 х сет от 4 бр. Hand Made картички, изработени от KIND of CARDS.

1. Период на Играта
Период за участие: от 09:00 часа на 13 Октомври 2020 г. до 23:59 часа на 31 Oктомври 2020 г. След 23:59 часа на 31 Октомви 2020 г. ще е възможно да се участва, но няма да попаднете в томболата за изтегляне на печелившите.

2. Описание на Играта и механизъм на участие
2.1 Целта на Играта е популяризиране на фейсбук страницата на Lesidrenski Phtoography (https://www.facebook.com/LesidrenskiPhotography )и повишаване на трафика на страницата на https://lesidrenskiphotography.com/. Победителите ще се изтеглят до няколко дни, след приключване на играта, чрез жребий, в който ще участват САМО участници, изпълнили всички условия от точка 2.2.
 2.2 За да участвате в играта следва да направите следните три стъпки:
1-во – Да харесате фейсбук сраницата ни: https://www.facebook.com/LesidrenskiPhotography (Ако вече сте харесали нашата страница, трябва да спазите само стъпка 2 и 3)
2-ро – Да отбележите Ваш приятел, който би имал интерес към нашата игра и/или услуги, под този пост: https://www.facebook.com/LesidrenskiPhotography
3-то – Да споделите във Вашия профил тази публикация: https://www.facebook.com/LesidrenskiPhotography
Право на участие в съревнованието за Наградите получава всеки, който е спазил и трите условия. Участието в играта не е обвързано с покупка.
3. Организатор на играта е Lesidrenski Photography със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. Христо Ботев № 8, наричано по-долу “Организатор”.

4. Участници в Играта
4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални Правила“). С факта на участие в играта всеки Участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на играта.
4.2. Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което е спазило всички стъпки от точка 2.2.

5. Територия
Играта се провежда на територията на Република България.

6. Наградите
До няколко дни от приключването на играта ще бъдат изтеглени печелившите, като реда на изтегляне на печелившите и реда на наградите ще е произволен.

7. Механизъм на Играта
7.1. Печелившите Участници, които ще получат награди, ще бъдат определени чрез томбола до  няколко дни от приключване на играта. Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди. При не спазване на някоя от стъпките от точка 2.2. печелившия ще бъде заменен отново чрез томбола от останалите участници.
Срокът, в който всеки може да предостави необходимите данни за получаване на наградата, е до 27.11.2020 г. Ако до това време не са предоставени необходимите данни или не се е осъществила комуникация между Lеsidrenski Photography и Печелившия, то неговото право за получаване на наградата се губи.

9. Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата https://lesidrenskiphotography.com/ и/или във Фейсбук страницата на Lesidrenski Photography https://www.facebook.com/LesidrenskiPhotography , в случай че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10. Съдебни спорове
Всеки спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България, съгласно българското законодателство.

11. Отговорност
11.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
11.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
11.3. Организаторът не отговаря: в случай че Награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.
11.4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила.
11.5. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след определяне на печелившите Участници и действителното раздаване на Наградите.
11.6. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес https://lesidrenskiphotography.com/.
11.7. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес https://lesidrenskiphotography.com/. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет.

12. Официални правила
Официалните правила ще бъдат достъпни на страницата на играта https://lesidrenskiphotography.com/ за периода на Играта. С участието си в Играта, Участникът декларира, че отговаря на условията за участие и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Игра.

Разгледайте нашето портфолио тук или си запишете час за фотосесия тук.